Doelstelling

De Stichting heeft ten doel:

  • het instandhouden, bewaken en beheren van het met de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen, gevestigd te Numansdorp, gemeente Cromstrijen (hierna te noemen: de "ABH") verbonden culturele en maatschappelijke erfgoed, een en ander in de ruimste zin des woords
  • het culturele en maatschappelijke erfgoed van de ABH op een zodanige wijze beheren dat toekomstige generaties hiervan gebruik kunnen blijven maken; het erfgoed zal daarom volgens de in de Archiefwet opgenomen richtlijnen worden beheer en beschikbaar gesteld;
  • het bevorderen van de belangstelling voor, en het uitdragen van, het culturele en maatschappelijke erfgoed van de ABH op een zodanige wijze dat het publiek daarvan kennis kan nemen;
  • het bevorderen van een actief wetenschappelijk en educatief gebruik van het culturele en maatschappelijke erfgoed van de ABH;
  • het kunnen optreden als beheerder en/of ambachtsheer van de ABH en het als zodanig vervullen van de daarbij behorende taken en bevoegdheden