VERSLAG VAN HET BESTUUR

Behouden en beheren van het culturele erfgoed van Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen en zorgen dat een breed publiek hiervan kennis kan nemen. Aan deze doelstellingen heeft de Stichting Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen ook in het afgelopen jaar weer inhoud gegeven.

Digitaal archief

Het archief van de ABH loopt over de periode 1492-2006, beslaat ongeveer 90 meter en isredelijk compleet. De ruggengraat bestaat enerzijds uit rekeningen, die vanaf 1521 zijn bewaard en een aardig inzicht geven in de waterstaatkundige toestand van het gebied. Anderzijds zijn er resoluties van ambachtsheren en notulen van de algemene vergaderingen. Uiteraard is veel te vinden over het beheer van de ambachtsheerlijkheid, de ambachtsheren en hun rechten. Daarnaast bevat het archief ook gegevens over het functioneren van een uitgestrekt, modern landbouwbedrijf. In de collectie bevinden zich 4.333 beschreven archiefstukken, waarvan er 805 zijn gedigitaliseerd. In het archief bevinden zich een groot aantal historische kaarten en beeld- en geluidsfragmenten.

Replica Hensbeker

Het bestuur heeft ingestemd om een replica te vervaardigen van de Hensbeker. Drie bedrijven hebben samengewerkt om de opdracht uit te voeren. De uitdaging zat hem onder meer om een drie dimensionale afbeelding te maken omdat de Hensbeker een glimmend object is en het bedrijf het niet aandurfde de beker met een poeder te bewerken waardoor het digitaliseren vereenvoudigd werd.

Inmiddels zijn er verschillende verzoeken geweest om de replica ten toon te stellen waaronder een verzoek van het pop-up museum Hoeksche Waard.

Nu de gemeente Hoeksche Waard een feit is en verantwoordelijkheden bij degemeenteambtenaren belegd zijn, zullen de contacten worden aangehaald om de historie vande Ambachtsheerlijkheid bij hen onder de aandacht te brengen. Te denken valt aan eenbijvoorbeeld het initiatief ‘Hensbeker on Tour’,  waarbij de Hensbeker bijvoorbeeld lang basis- enmiddelbare scholen kan gaan en waarbij het verhaal over de Ambachtsheerlijkheid kan wordenverteld.

Eigen internetsite

Om meer bekendheid te geven aan het werk van de Stichting en om te voldoen aan de nieuwe wettelijke voorwaarden voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) die op 1 januari 2014 van kracht zijn geworden, wordt de eigen internetsite jaarlijks actueel gehouden en wordter steeds nieuwe informatie aan toegevoegd.(www.stichtingambachtsheerlijkheidcromstrijen.nl).

Dag van de Rekening en traditionele giften

De dag van de Rekening vond plaats op 19 juni 2019. Het was voor de 527e maal dat de ambachtsvrouwen en ambachtsheren bijeen kwamen. De oogstresultaten, heden ten dage beperkt tot financiële kengetallen, zijn toegelicht tijdens de algemenen vergadering van ambachtsheren. Alvorens de pas benoemde president gecommitteerde Jan Dirk Hudig de ambachtsheren nodigde voor het ‘Heerendiner’ waren het Geert van derVeer (initiatief Herenboeren) en Sander Janssen (initiatief Open BodemIndex) die de ambachtsheren meenamen in hun initiatieven om de landbouw verder te verduurzamen. Het initiatief Herenboeren is gebaseerd coöperatief eigendom en de leden zich verbinden aan een boerderij en daar hun verse levensmiddelen kunnen kopen. De Open BodemIndex is een uniek meetinstrument waardoor er een gemeenschappelijke taal binnen de sector en tussen sectoren ontstaat over bodemgezondheid en de veranderingen hiervan. Immers, de progressie die de boer realiseert op zijn percelen kan gemonitord en aan de hand daarvan gewaardeerd worden. Beide sprekers konden rekenen op kritisch opbouwende beschouwing in combinatie met veel waardering voor de gepresenteerde initiatieven. In navolging op de presentaties werden de ambachtsheren genodigd voor het jaarlijks ‘Heerendiner’.

De ‘traditionele giften aan de kerk en de armen’ door Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen werden via de Stichting uitbetaald. De hervormde kerk van Numansdorp ontvangt jaarlijks eenstructurele bijdrage.

Vooruitzicht invloed coronavirus

De economische vooruitzichten wereldwijd en dus ook voor Nederland zijn sinds de uitbraak van het coronavirus in januari 2020 significant veranderd. Ondanks deze ontwikkelingen is het bestuur van Stichting Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen van mening dat door het coronavirus geen onzekerheid is over de toekomst van Stichting Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen. Gezien het feit dat de impact van het coronavirus op de bedrijfsvoering voor Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen op nihil wordt geschat ondanks de vooralsnog genomen besluiten van de Rijksoverheid en de richtlijnen van RIVM, zorgt ervoor dat de baten in de vorm van de jaarlijkse bijdrage van Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen aan Stichting Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen doorgang kan vinden voor 2020 en 2021. Als gevolg hiervan worden er geen liquiditeitsproblemen verwacht en er is vooralsnog geen aanleiding is om te veronderstellen dat het coronavirus in negatieve zin impact heeft op de verwachte opbrengsten voor de jaren hierop volgend. Redelijkerwijs is de uitwerking van de exacte gevolgen naar aanleiding van het coronavirus nog onbekend.

Bestuur

Per 1 januari 2019 is na de gemeentelijke herindeling gemeente Hoeksche Waard ontstaan De samenwerking bestaat uit de volgende vijf gemeenten; Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen.

Met het ontstaan van de gemeente Hoeksche Waard is de burgemeestersfunctie van Cromstrijen opgegaan in het burgemeesterschap Hoeksche Waard. Het bestuur van Stichting ABH heeft de voorkeur uitgesproken om zodra er een door de kroonbenoemde permanente burgemeester is benoemd deze in het Stichtingsbestuur te willen vragen. Tot het moment van benoemen heeft het bestuur Jan Luteijn bereid gevonden de honneurs waar te nemen. Het bestuur is Jan voor zijn inzet en betrokkenheid zeer erkentelijk.

Het bestuur heeft met betrekking tot de benoeming van de toekomstige burgemeester de volgende route uitgezet. Zodra de burgemeester benoemd is, zal tijdens het kennismakingsgesprek de burgemeester tevens de vraag worden voorgelegd deel te nemen aan het Stichtingsbestuur. Twee scenario’s kunnen zich voordoen:

scenario a: de burgemeester accepteert onze uitnodiging en neemt qualitate qua deel aan het bestuur of;
scenario b; de burgemeester bedankt voor de eer. Dan volgt een scoutingsperiode in samenwerking met Jan Luteijn naar een persoon die:
.a) het bestuurlijknetwerk in de Hoeksche Waard goed kent
.b) in hoge mate betrokken is met het gebied Cromstrijen
.c) affiniteit heeft met de Ambachtsheerlijkheid en
.d) met voorkeur woonachtig is in de gemeente Hoeksche Waard

Verder hebben er zich geen wijzigingen voorgedaan in het bestuur van de stichting. Het bestur heeft in het verslagjaar tweemaal vergaderd. Er werd onder meer aandacht besteed aan het beleidsplan 2019-2021, de begroting en financiële gang van zaken en het toekomstige beleid met betrekking tot de “Giften door de ambachtsheren van Cromstrijen”.

De bestuurssamenstelling aan het einde van het verslagjaar was als volgt:
Drs. C.J. de Bruin, voorzitter
D. van den Oever, secretaris-penningmeester
Drs. M.W.E. van Dam
J.J. Luteijn
Dr. A. Nobel