Beleidsplan 2015 - 2017

1. Inleiding

De Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen (ABH) is een van de oudste nog bestaande Nederlandse samenwerkingsverbanden naar oud vaderlands recht.

In 1987 verwierf  AMEV Levensverzekering N.V, het huidige ASR Levensverzekering N.V. nagenoeg alle ambachtsporties.

In 2006 heeft een ingrijpende herstructurering van de ABH plaatsgevonden. Vanwege een grote grondruil tussen de Staat en het toenmalige Fortis, waarbij ook de ABH was betrokken, werd een groot deel van de landbouwgrond van de ABH eigendom van de Staat. Door deze en een voorgaande grote verkoop van landbouwgrond, kwam er ook een einde aan het landbouwbedrijf van de ABH. Een deel van de resterende gronden van de ABH werd vervolgens overgedragen aan ASR Levensverzekering. De ABH is in kleine vorm blijven bestaan. Om het culturele erfgoed, waaronder een omvangrijk en uniek historische archief,  van de ABH in stand te houden, werd de Stichting Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen, opgericht.

In  2010 en 2012  heeft ASR het grootste deel van haar ambachtsporties verkocht aan particuliere eigenaren en hebben particulieren weer een meerderheidspositie in de ABH.  Ook de Stichting  ABH is met 10 ambachtsporties ambachtsheer. ABH biedt  met deze “doorstart” particuliere beleggers de mogelijkheid om op basis van een lange termijnvisie als ambachtsheer-grondeigenaar  te investeren in grond in de Hoeksche Waard. Tegelijkertijd hebben ambachtsheren de mogelijkheid onderdeel te zijn van een levende culturele  traditie die eeuwenlang heeft bestaan en nog steeds bestaat.    

2. Doel en bestuur

Het doel van de Stichting ABH is:
·         het in stand houden, bewaken en beheren van het met de ABH verbonden culturele en maatschappelijke erfgoed;
·         het culturele en maatschappelijke erfgoed van de ABH op een zodanige wijze te beheren dat toekomstige generaties hiervan gebruik kunnen
           blijven maken;
·         het bevorderen van de belangstelling voor, en het uitdragen van, het culturele en maatschappelijke erfgoed van de ABH op een zodanige wijze
          dat het publiek daarvan kennis kan nemen;
·         het bevorderen van een actief wetenschappelijk en educatief gebruik van het culturele en maatschappelijke erfgoed van de ABH;
·         het kunnen optreden als beheerder en/of ambachtsheer  van de ABH en het als zodanig vervullen van de daarbij behorende taken en bevoegdheden,

De Stichting ABH  is een algemeen nut beogende instelling.(ANBI)  De werkzaamheden van de stichting zijn zonder winstoogmerk.

Bij de oprichting van de Stichting is door ASR Levensverzekering  een startkapitaal beschikbaar gesteld van € 300.000. Daarnaast ontvangt de stichting van de ABH een jaarlijkse financiële bijdrage in de normale exploitatiekosten van de ABH van maximaal € 30.000. Dit maximumbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit vijf personen. De uitvoering van de feitelijke werkzaamheden van Stichting zijn opgedragen aan a.s.r. vastgoed vermogensbeheer.

3. Activiteiten, donaties en projecten

a. Dag van de Rekening en Heerendiner

De ABH heeft door de tijd heen ondanks alle veranderingen, een aantal tradities gehandhaafd. Een van de belangrijke uitingen hiervan is De Dag van de Rekening  met daaraan gekoppeld het jaarlijkse Heerendiner. Traditiegetrouw vindt de Dag van de Rekening plaats op de derde woensdag van juni. In de Algemene vergadering van ambachtsheren wordt de rekening over het voorafgaande boekjaar vastgesteld. Deze vergadering wordt georganiseerd door de rentmeester namens het college van gecommitteerden.

Voor het Heerendiner worden uitgenodigd de ambachtsheren en gecommitteerden van de ABH Cromstrijen, vertegenwoordigers van beide de buurambachtsheerlijkheden en de gemeente Cromstrijen. Daarnaast kunnen een of meerdere relaties worden uitgenodigd van de ABH. Ook de Stichting ABH heeft uitnodigingsbevoegdheid.

De Stichting kent een ABH-das/shawl. Er is een reglement opgesteld voor het dragen van die das/shawl. Telkenjare wordt door de Stichting tijdens het Heerendiner de ABH-das/shawl uitgereikt  aan één, of meerdere personen, die bijzondere inspanningen vóór en betrokkenheid met de ABH en/of de stichting ABH, heeft gedemonstreerd

De kosten van de jaarvergadering en het diner zijn voor rekening van ABH.

b. Donaties

De donaties van de Stichting ABH bestaan uit vaste, jaarlijkse donaties.
De vaste donaties bestaan uit de traditionele giften door de ABH aan “de Kerk” (PKN Numansdorp), “de Armen” (diaconie PKN Numansdorp),  “ de Ouderen” (ANBO Numansdorp en Klaaswaal) en “Zorg en Welzijn” (Careyn Zuid Hollandse eilanden).

Daarnaast kunnen incidentele donaties worden verstrekt zoals bijvoorbeeld ten behoeve van de jaarlijkse watersnoodherdenking.

c. Beheer historisch archief  en kaartencollectie.

De Stichting ABH is juridisch eigenaar van een omvangrijk historisch archief en unieke eeuwenoude kaartencollectie. Deze collectie wordt bewaard in het Regionaal Archief Dordrecht (www.regionaalarchiefdordrecht.nl) en is geconserveerd en grotendeels gedigitaliseerd waardoor het voor  een groter publiek toegankelijk is. De kosten van beheer en bewaring zijn voor rekening van de stichting.

d. Exposities en lezingen

Om de rol en betekenis van de ABH voor de Hoeksche Waard en de regio alsmede het hiermee verbonden culturele en maatschappelijke erfgoed in beeld te brengen en uit te dragen op een zodanige wijze uit te dragen dat een breed publiek daarvan kennis kan nemen, is eind 2014 een nieuwe (tijdelijke) expositie gemaakt.

Historicus Arjan Nobel, die een boek schreef over het bestuur in Cromstrijen en bestuurslid is van de Stichting, verzorgt op verzoek lezingen over het unieke karakter van de Ambachtsheerlijkheid.

f. Watersnoodherdenking.

In het kader van de 50 jarige herdenking van de watersnoodramp 1953 is door de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen onder meer een herdenkingsmonument tot stand gekomen op de hoek Schuringesedijk – Lange Boomweg.

Het monument, de ondergrond en de directe omgeving zijn eigendom van de ABH Cromstrijen, die ook verantwoordelijk is voor het onderhoud. Jaarlijks wordt door de bewoners van Schuring een herdenkingsplechtigheid georganiseerd bij het monument

g. Projecten

Op dit moment zijn door het Bestuur nog geen concrete projecten benoemd.
Wel zijn een aantal potentiele projecten in onderzoek.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 november 2014